Foundations

Vad är en foundation?

Foundations är en separat juridisk person, utan medlemmar eller aktieägare. Foundation är i allmänhet skapade för att spegla grundarens önskemål. Grundare kan vara en privatperson eller en företagsenhet. Grundarnas önskemål integreras därmed i institutets stadga och regelverk. En foundation kan användas för välgörande, kommersiella eller familjeändamål.

En foundation är ett viktigt verktyg för att strukturera ägandet av familje- och företagstillgångar. En foundation är särskilt viktigt där det kan råda brist på förtroende.

Det är inte tillåtet att bedriva näringsverksamhet åt en foundation, utom en foundation kan äga ett företag, t.ex. ett holdingbolag eller ett driftbolag.

Vad är syftet med en foundation?

En foundation skyddar tillgångar och värden och ingår i planeringen av en skattestrategi. De viktigaste målen för att etablera en foundation är oftast:

 • För att skydda värden och tillgångar
 • För att skydda mot borgenärer
 • Att planera succession och efterträdare
 • Att skydda familjeföretag
 • För att säkerställa ett kontinuerligt arv för nästa generation
 • För att skydda värderingar för människor som inte kan sköta sina angelägenheter, t.ex. minderåriga, funktionshindrade eller psykiskt sjuka
 • Att investera i företag
 • Att hjälpa och bistå familjemedlemmar eller andra med särskilda behov, t.ex. med ekonomiskt stöd för studier, start av företag eller något annat.
 • Ersätta testamenten, äktenskapsförord ​​m.m.
 • Att kunna ta emot och äga aktier, utdelningar, obligationer, banktillgodohavanden, fastigheter, konstsamlingar eller andra värdefulla tillgångar
 • För att kunna få betalt för upphovsrätter och royalties från patent
 • Att kunna äga livförsäkringar
 • För att kunna förverkliga grundarnas önskan om sekretess och anonymitet
 • Att skilja stiftelsens tillgångar från stiftarens övriga tillgångar för att erhålla fullt skydd i förhållande till andra parter (borgenärer, allmänheten, myndigheter).

Vilka är de speciella fördelarna med en foundation?

 • Det är tillåtet att ha en anonym grundare
 • I en stiftelse är det möjligt att ta emot tillgångar från andra än grundare
 • Det är det bästa sättet att säkerställa fullständig anonymitet för en investerare
 • En stiftare kan överlåta sina rättigheter, inflytande, befogenheter och skyldigheter till en annan person som då kommer att anses vara stiftare.

I en foundation innehavaren upprättar också rätt att:

 • Gör investeringar
 • Gör tillägg till bestämmelserna
 • Utse eller ta bort medlemmar i council
 • Utse eller ta bort någon rådgivare
 • Ändra rättigheter eller begränsningar för vem som helst beneficiary
 • Lägg till eller ta bort någon beneficiary
 • Upphäva foundation
 • Skydda dig mot regler om tvångsarv.

I vilka jurisdiktioner etablerar CPIE tjänster foundations?

CPIE Services är specialiserade på att skapa foundations. Vi kan etablera foundations i ett antal europeiska jurisdiktioner både inom och utanför EU samt i följande jurisdiktioner utanför Europa:

 • Curaçau
 • Guernsey
 • Jersey
 • Liechtenstein
 • Luxembourg
 • Malta
 • Panama.

Finns det krav på namnet på en foundation?

Det finns inget krav på namnet på en foundation förutom att det måste innehålla ordet foundation. Du kan lägga till ord och fraser i själva namnet, som t.ex avser stiftaren personligen, till arvingar, förmånstagare, till ändamålet m.m.

De allra flesta namn och tillägg accepteras, men inte om texten är vilseledande, oetisk eller olaglig.

Vad måste vara på plats vid etablering?

Innan du kan börja etablera en foundation, er et vigtigt at få en række informationer og dokumenter på plads:

 • Stiftelsens namn
 • Namn och adress till grundaren
 • Beskrivning av syftet
 • Översikt över de tillgångar som ska överföras till en foundation
 • Council och dess befogenheter
 • Protectors rättigheter
 • Attesterat pass för grundare, protector, council og beneficiaries.

Grundaren måste upprätta ett dokument vid behov ’Letter of Wishes’. Dokumentet avgör har tillgångar inom en foundation måste behandlas i händelse av att en grundare dör eller blir oförmögen att fatta beslut och liknande.

Dokumentet bestämmer också fördelningen mellan mottagarna. Det kräver därför noggrant övervägande. Det finns ingen speciell form för detta dokument, men det är uppenbart att ju mer exakt det kan formuleras, desto lättare blir det.

De flesta stift vill bevara ’Letter of Wishes’ privat, så beneficiaries och protector kan vara anonym för omvärlden.

Regler avgör vad som kan hända i foundation och är utformade för att ta hänsyn till grundarens önskemål, inklusive innehållet i ’Letter of Wishes’.

Hur är strukturen hos en foundation?

En foundation består av en grundare, ett council, en protector, beneficiaries, charter ach regulations. Vi har nedan gjort en ordlista för alla funktioner:

Grundare av foundation
Grundaren är en fysisk eller juridisk person. Det kan vara ett företag, trust, familiefond eller foundation, som har grundat en foundation. Grundaren överför en del av sina tillgångar till ett foundation. En grundare kan vara anonym.

Council (Administration)
Council leder och bedriver all verksamhet i ett foundation. Council motsvarar en styrelse i ett företag och består av en eller flera personer. Ett council kan utse eller ta bort beneficiaries, avyttra tillgångar, ändra eller upplösa ett foundation.

Med en charter definierar huvudlinjerna, inklusive ansvar och roller för council. Council kan hålla möten, var som helst i världen. Protokoll måste dock hållas.
En grundare eller protectorkan vara en del av ett council, dock bara om grundaren/protector är inte de enda medlemmarna.

Protector (beskyddare)
Ett foundation får genom en charter utse en protector. Det kan vara en grundare, council eller beneficiaries. Men en council eller beneficiaries inte vara protector, om de består av endast en person.

Bestämmelserna i charter bestämmer rollen/ansvaret, möjligheterna och begränsningarna, protector har. En plikt kan t.ex. vara att förordna eller entlediga council.

Beneficiares (Förmånstagare)
Beneficiares utses av en grundare eller grupper av beneficiaries i regulations. Council kan också utse beneficiaries, om de inte utses av grundaren.

Grundare kan vara en beneficiary, om det finns en annan beneficiary i händelse av grundarens död eller om det saknas rättslig kapacitet.

Charter (Stadgar)
Ett Charter är ett dokument/stadgar som formellt fastställer en foundation. Ett charter är offentligt registrerad och tillgänglig för omvärlden. Charter Innehåller detaljer som grundarens namn och syftet med foundation, dess varaktighet, tillgångar, namn och adress till registreringsagenten, rättigheter som behålls av grundaren, utnämning av en protector och protectorsRoll och ansvar som tilldelats council.

Regulations (Stadga)
En privat handling som inte får bli föremål för någon form av offentliggörande eller offentlig handling.

I figuren nedan anges de mest karakteristiska elementen i en foundation-struktur.

Foundations
Stiftelser som skyddar tillgångar och tillgångar
1

Vill du ha mer?

Vi kommer att kontakta dig inom 24 timmar

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder